"Pro dítě je důležité jak se v mateřské škole cítí , než to, co umí a zná".

ZÁPIS 2024/2025

 

Přijímání dětí do mateřských škol
městské části Praha 13

 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 ?

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobněji v § 34a a 34b školského zákona).

Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 13 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 13 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 13.

Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost) a vyplněný evidenční list Evidenční list zápis 2024.doc  s potvrzením o řádném očkování (nevztahuje se na děti, které od 1. 9. 2024 budou plnit předškolní vzdělávání), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti.Dokládat trvalý pobyt v MČ Praha 13 není potřeba u dětí, které mají v městské části místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu. Jejich seznamy budou poskytnuty mateřským školám s předstihem. V případě nesrovnalostí bude situace řešena individuálně.

Ředitelka mateřské školy je povinen/a žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích.

Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webu školy apod.


 Pokyny pro zápis

1. Zákonný zástupce vyplní na internetových stránkách konkrétní mateřské školy elektronickou registraci (viz odkaz níže v pokynech pro zápis).Termín spuštění elektronické registrace :
 15. 4. 2024 od 8.00  hod. do 30.4. 2024 23.59 hod

2. Dokumenty (vytisknutá přihláška, vyplněný evidenční list včetně originálu nebo ověřené kopie lékařského potvrzení), odevzdá zákonný zástupce do všech mateřských škol, o které má zájem, ve stanoveném termínu zápisu, tj. 2. 5. 2024 od 13:00 do 17:00.

V případě prodloužení tohoto termínu u některých mateřských škol, bude tato informace předem zveřejněna na internetových stránkách příslušné školy.

3. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

4. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží:
– přidělené registrační číslo, v případě, že předem nevyplnili registrační formulář na webových stránkách školy
– informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům
– tiskopis pro zpětvzetí žádosti

  1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 17. 5. 2024 od 12.00 hodin. Na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.

6. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 3.6. 2024.

7. Pokud by bylo potřebné poradit a pomoci s vyplněním elektronického formuláře, je možné obrátit se přímo na Odbor školství ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 4. patro, dveře 527, telefon 235 011 428. Je možné se také přímo telefonicky domluvit s ředitelkou příslušné mateřské školy, která všem ráda pomůže.


Pokyny pro zápis v MŠ PASTELKA

 

ODKAZ NA ELEKTRONICKOU REGISTRACI K ZÁPISU ZDE: 

https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/102525897/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5259
Registrace bude umožněna od 15. 4. 2024 do 30. 4. 2024.

Kritéria pro přijetí:

  • trvalé bydliště dítěte na území Prahy 13
  • věk dítěte
  • nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole dle hygienických kritérií pro školní rok 2024/2025
  • doložení řádného očkování dítěte

 


 

 

Kontakt

Mateřská škola Pastelka,Praha 13,Horákova 2064

ms_pastelka@seznam.cz

Horákova 2064/1
Stodůlky
Praha 5
155 00

235522073,235516785

ID datové schránky: dzbpd8v

Pověřenec organizace- GDPR:
Mgr. Tomáš Tesarčík
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí č.p.2580/13
158 00 Praha 5-Stodůlky
E-mail:poverenec@p13.mepnet.cz
Tel: 235 011 514

Vyhledávání

 

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode