"Pro dítě je důležité jak se v mateřské škole cítí , než to, co umí a zná".

Školní řád MŠ Pastelka, Praha 13, Horákova 2064

Mateřská škola Pastelka, Praha 13, Horákova 2064/1

Školní řád

č.j.:1/9/2021                                    účinnost od: 1.9.2021

Spisový znak:                                  Skartační znak: S10

 

Ředitelka školy: Růžena Grombířová

Vedoucí učitelka: Janka Dvořáčková

Adresa školy: Horákova 2064/1, Praha 5- Stodůlky, 155 00

Telefon: 235 522 073, 235 516 785

e-mail: ms_pastelka@seznam.cz                          webové stránky:ms-pastelka.eu

 

Vydání, obsah a závaznost školního řádu

1.1 Vydání školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka školy

 tento školní řád.

 

1.2 Obsah školního řádu

1. Vydání , obsah a závaznost školního řádu

       1.1 Vydání školního řádu

       1.2 Obsah školního řádu

       1.3 Závaznost školního řádu

2. Cíle předškolního vzdělávání

3.  Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí,zákonných zástupců ve škole

       3.1 Práva dítěte

       3.2 Povinnosti dítěte

       3.3 Práva zákonných zástupců

       3.4 Povinnosti zákonných zástupců

       3.5 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

4. Podrobnosti o  pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

5. Provoz a vnitřní režim školy

        5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

        5.2 Organizace stravování dětí

        5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

        5.4 Povinné předškolní vzdělávání

        5.5 Ukončení docházky dítěte do MŠ

        5.6 Evidence dítěte (školní matrika)

        5.7 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

        5.8 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

        5.9 Platby v MŠ

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

        6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

        6.2 První pomoc a ošetření

        6.3 Pobyt dětí v přírodě

        6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

        6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

9. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu

v mateřské škole

10. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

1.3 Závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli

 seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné

zástupce nezletilých dětí.

 

 

Cíle předškolního vzdělávání

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání

       - podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

       - podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení

          základních

         životních hodnot a mezilidských vztahů,

       - vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

       - napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního

          vzdělávání.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní

vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní

vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

 

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými

 osobami scílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení

vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola

postupuje souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou

 příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona

a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen "Vyhláška o MŠ").

 

 

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných

zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte:

    - dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení,

      místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi,které by je mohli fyzicky nebo

       psychicky zranit).

    - Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat

      svoji identitu (právo vyrůst ve zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby

       respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své

       schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...)

    - Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá

     pravdu,právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

    - Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze

     svých rodičů,pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi,

    kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat

     lásku,...)

    - Dítě má být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat

rozhodnutí,co se sním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu

jednat a žít svým vlastním způsobem,...)

    - Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou

      - Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

    - Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

    - Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to

      dovolí jeho zdravotní stav.

    - Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim

      (zákonní zástupci dítěte dohodou s ředitelem školy a učiteli nejvhodnější postup).

3.2 Povinnosti dítěte:

    - Dítě má povinnost dodržovat stanevená pravidla soužití v MŠ.

    - Dítě má povinnost dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy.

    - Dítě má povinnost šetrně zcházet s hračkami a učebními pomůckami.

    - Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

    - Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.

    - Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnncům školy jakékoliv přání,potřebu.

    - Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním učitelům školy jakékoliv násilí - tělesné i

      duševní, a jednání

     odlišné od dohodnutých pravidel.

3.3 Práva zákonných zástupců:

    - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

    - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte,

     přičemž jich vyjádřením musí být věnována pozornost.

    - na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech

      týkajících se vzdělávání jejich dítěte.

    - na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.

    - na diskrétnost a ochranu informací, týkajícíhc se jejich osobního a rodinného života.

    - konzultovat výchovné i jiné provlémy svého dítěte s učiteli školy.

    - spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.

    - přispívat svými nápady a nnáměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

3.4 Povinnosti zákonných zástupců:

    - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných

      skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

    - oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a

      změny v těchto údajích.

    - řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny a respektovat další vnitřní předpisy školy.

    - provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.

    - jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.

    - oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.

    - neprodleně každou změnu související s dítětem sdělí učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav).

3.5 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské škoy rozhodne o poskytování podpůrnách opatřeních prvního stupně bez doporučení

školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo

zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení

vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí

ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdě-

lávacích potře dítěte.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského

zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského

poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské

školy nebo OSPOD.

Ředitelka školy:

    - určí odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných

      opatření dítěti se speiálními vzdělávacími potřebami.

    - zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského

      zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

    - průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících

      okolností častěji.

    - ukončí poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé,

      že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba.

 

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jejich realizaci podmínky k co největšímu využití

potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

 

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle indi-

viduálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

    - vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad

      vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

    - všichni změstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů

      podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

    - všichni zaměstnanci školy ,děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel

      a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

    - Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti

      (zdravotní způsobilost,...) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

      údajů.

 

5. Provoz a vnitřní režim školy

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických

pracovníků tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla

zajištěna výchova dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:30 do 17:30 hodin.

V měsíci červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit

a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu

apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání,

školní výlety a další akce  související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších

akcí, informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí.

 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného rámcového programu probíhá v následujícim základním

denním režimu:

 6:30 -   8:00     doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí osobně pedagogickým pracovníkům, volné

                          činnosti a aktivity dětí, řízené činnosti zaměřené především na hry a zájmovou činnost

 8:00-  8:45       pohybové aktivity , smyslové hry

 8:45 -  9:00       svačina

 9:00 - 10:00      řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný

                          rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd,

                          skupinové práce i samostatné činnosti

10:00 - 11:30     pobyt dětí venku, pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem

                          (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání

                           dětí ve třídách MŠ

11:45 - 12:15     oběd a osobní hygiena dětí

12:15 - 14:15     spánek a odpočinek dětí, zájmové kroužky - předškolní děti

14:15 - 14:30     odpolední svačina

14:45 - 17:30     volnné činnosti a aktivity dětí, řízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na hry, zájmové

                          činnosti a pohybové aktivity dětí,  v případě pěkného počasí mohou činnosti probíhat na zahradě

                          mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v

případě výletů, exkurzí, divadelních představení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Zachovány zůstávají vždy

přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

 

5.2 Organizace stravování dětí

Podmínky stravování dětí včetně stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na

přístupném místě ve škole.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými

výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a

odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vodu). Děti mají možnost pitného

režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo daný den

do 8.00 hodin.

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte do 12.30 hodin, na ostatní dny je nutno

dítě ze stravování odhlásit. Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte elektronicky nebo t elefonicky u vedoucí

školní jídelny. Neodhlášené obědy propadají.

 

Podávání svačin : 08:45 - 09:00 hod.,   14:15 - 14:30 hod.

Podávání obědů:  11:30 - 12:15 hod.

 

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Předškolní vzdělávání

je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. termín a místo zápisustanoví

ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (webová stránka, časopis

Stop, budova MŠ). Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se

zveřejněním termínu a místa zápisu. O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravi-

delným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování

podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Do mateřské školy

mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním

postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

5.4 Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povin-

nost předškolního vzdělávání dítěte.

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školské-

ho zákona.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl

pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:00 - 12:00 hod.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.

Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte: nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce

dítěte.

Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřétomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit

důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a) telefonicky

b) písemně třídnímu učiteli

c) osobně třídnímu učiteli.

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní

učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zástupce osobně pozván. Při pokračující absenci ředitel

školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

Individuální vzdělávání dítěte:

zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen

oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem

školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte

b) uvedení období, ve kterém má být détě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě individuálně vzděláváno.

Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena

čtvrté úterý v měsíci listopadu od 8:00 do 11:00 hodin, náhradní termín je stanoven

na první pondělí v měsíci prosinci od 8:00 do 11:00 hodin v Mateřské škole Pastelka.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte

u ověření, a to ani v náhradním termínu, ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s vyjímkou speciálních kompenzač-

ních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

5.5 Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte,

jestliže:

    - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném

      termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

    - dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

    - zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád)

    - ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

 

5.6 Evidence dítěte

Současně s Žádostí o přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte. Informace o

dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně yužívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy

a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

5.7 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz MŠ lze podle místních podmínek přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah přeru-

šení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s

řediteli ostatních MŠ možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu přerušení provozu. Informaci

o přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci

červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování

předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole

neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

5.8 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu zjišťují náhradní mateřské školy. Zákonní zástupci jsou o náhradních MŠ

informování 2 měsíce předem vývěskou na nástěnce.

 

5.9 Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena směrnicí "O úplatě za předškolní vzdělávání". Opakované neuhrazení těchto

 plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky

dítěte do mateřské školy.

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pá-

tého věku dítěte.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 5. dne stávajícího kalendářního

měsíce.

 

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí ppři vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbyt.

né informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od

doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim

pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte..

 

 

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské školy. Učitelé nesmí vykonávat

jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa,

kde svěřené osoby pobývají, nenechávají bez dohledu.

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby

na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z bežných tříd, třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let nejvýše 16 dětí,

třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby byla zajištěna výchova dětí,

 jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitel, pokud má při přebírání

dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé,

 požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání

formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebím dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj.

Učitelé jsou proškolování v otázkách bezpečnosti. Učitelé jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily ozdoby ve vlasech, na rukou

 a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.

V případě školního úrazu je učitel povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření.

Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitel je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy

úrazů v ředitelně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo

souvisejí.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných

za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech a ozdravných pobytech v přírodě.

 

6.2 První pomoc a ošetření

Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření

při úrazech a náhlých onemocněních.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou

pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně

informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných

zdravotnických zásad učitel konající dohled.

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech,

lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí

jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě

nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

 

6.3 Pobyt dětí v přírodě

Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelé dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství. Učitelé před pobytem

dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky.

 

6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíh

ají ve třídách nebo probíhají na venkovních prostorách areálu

mateřské školy, kontrolují učitelé školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám  dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky,

které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.

Učitelé dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto

aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

 

6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

Při aktivitách rozvíjejích zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod),

vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitele mateřské školy, nástroje jsou

zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty).

 

7. Podmíny zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před

projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené

 na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a

schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření,

virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného

 chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelstvíí a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring a screening vztahů

mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit přípddné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se

zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před

sociálně patologickými jevy.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi

učiteli a zákonnými zástupci dětí.

 

8. Podmíny zacházení s majetkem ze strany dětí

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami,

 hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

 

9 .Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy

    při jejich pobytu v mateřské školy

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání

a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkající

se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícíh se strvování dítěte.

 

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

10. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§22 odst. 1 písm.b),§30 odst. 3

školského zákona)

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27.6. 2017 a platí do odvolání.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání

 a obsahu jsou informování zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala

věku a rozumovým schopnostem dětí.

 

Školní řád nabývá účinnosti 1.9.2017

 

 

 

                                                                                                                                             ředitelka školy

                                                                                                                                        Růžena Grombířová

 

 

 

 

    

 


 

 

 

    

 

 

Kontakt

Mateřská škola Pastelka,Praha 13,Horákova 2064

ms_pastelka@seznam.cz

Horákova 2064/1
Stodůlky
Praha 5
155 00

235522073,235516785

ID datové schránky: dzbpd8v

Pověřenec organizace- GDPR:
Mgr. Tomáš Tesarčík
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí č.p.2580/13
158 00 Praha 5-Stodůlky
E-mail:poverenec@p13.mepnet.cz
Tel: 235 011 514

Vyhledávání

 

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode