Program dne

06:30   -   08.00    doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předá-

                              vání dětí osobně pedagogickým pracovníkům, volné

                              činnosti a aktivity dětí, zaměřené především na hry a

                              zájmovou činnost

08:00    -   08:45    pohybové aktivity, smyslové hry

08:45    -   09:00    svačina

09:00    -   10:00    řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdě-

                               lávání dětí, na jejich citový,rozumový a tělesný rozvoj,

                               prováděné podle školního rámcového programu a v

                               souladu se zaměřením jednotlivých tříd, skupinové

                               práce i samostatné činnosti

10:00    -   11:30     pobyt dětí venku

11:30    -   12:15     oběd a osobní hygiena

12:15    -   14:15     spánek a odpočinek dětí

                                 zájmové kroužky- předškolní děti

14:15     -   14:30     odpolední svačina

14:30     -   17:30     volné činnosti  řízené pedagogickými pracovníky,

                                 činnosti a pohybové aktitity dětí, v případě pěkného počasí

                                 -pobyt dětí na zahradě mateřské školy, doba určená

                                 pro přebírání dětí zákonnými zástupci