PROJEKT:

Šablony pro MŠ Pastelka

Číslo projektu : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003788

                           je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje  čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků

 ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání.

Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči.