Zápis 2019/2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

1. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve

    však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy

    dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte,

    je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)

2. Děti, které dosáhnou do 31.8.2019 věku pěti let mají předškolní vzdělávání povinné

    - rodiče se musí dostavit k zápisu do spádové školy.

3. Rodiče dětí cizinců ze zemí mimo EU, musí předložit u zápisu povolení k pobytu,

    které bylo vystaveno nejméně na 90 dní a doklad o bydlišti (musí být Praha 13).

4. Školským obvodem pro všechny mateřské školy mětské části Praha 13 je celé území

    městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 13 jsou "spádové", dítě s místem

    trvalého pobytu v MČ Praha 13 má při přijímání přednost před dítětem s místem

    trvalého pobytu mimo MČ Praha 13.

  5. Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více

    mateřských škol, na přihlášku však napiště preferovanou školu.

6. Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle

    stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte

    do mateřské školy.

7. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným

    pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se

    nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb.,

    o ochraně veřejného zdravé). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí

    k povinnému předškolnímu vzdlávání.

8. Další podmínky pro přijetí stanoví ředitelka mateřské školy v kritériích.


Pokyny pro rodiče

Zákonný zástupce dítětě si přihlašovací formuláře vyzvedne 2. května 2019 v době od

13 do 17 hodin v mateřské škole Pastelka, Praha 13, Horákova 2064, nebo si

přihlášku a evidenční list vytiskne z našich web.stránek


Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, potvrzené lékařem, odevzdá zákonný

zástupce do mateřské školy ve stanoveném termínu zápisu 16. května 2019

od 13 do 17 hodin v mateřské škole Pastelka, Praha 13,Horákova 2064.


Pro ověření údajů přineste s sebou:

* rodný list dítěte

*doklad o místě trvalého bydliště dítěte

*doklad o totožnosti zákonných zástupců

*cizinci ze zemí mimo EU doloží doklad o povolení k pobytu vydané na minimálně

 90 dní.

Podáním žádosti je zahájeno správní řízení


V MŠ v den podání žádosti zákonní zástupci dítětě obdrží: registrační číslo dítěte


Termín zvěřejnění výsledků zápisu je   5.6.2019   od 10.00 hod. Na webu školy a na

dveřích MŠ budou zvěřejněna registrační čísla přijatých dětí. Rozhodnutí o nepřijetí

bude od tohoto dne do pátku 7.6.2019 k vyzvednutí v MŠ.
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA PRO

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020


Ředitelka Mateřské školy Pastelka stanovila následující kritéria, podle nichž

bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b)

zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při shodném součtu

bodového ohodnocení více dětmi má přednost dříve narozené dítě, pokud dojde i

ke shodě věkové, bude provedeno losování. Losování provede ředitelka školy za

přítomnosti dalšího pedagogického pracovníka školy a zástupce zřizovatele.

Pro školní rok 2019/2020 budeme mít 33 volných míst k přijetí.

KRITÉRIA:

1. Povinné předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu-

    dítě s místem trvalého pobytu na území Prahy 13, pro které je předškolní

    vzdělávání povinné (nejpozději 31.8.2019) dosáhne pátého roku věku.

2. Přednostní předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu-

   dítě s místem trvalého pobytu na území Prahy 13, pro které je předškolní

    vzdělávání přednostní (do 31.8.2019) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku,

    seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší

3. Přednostní předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu-

    dítě s místem trvalého pobytu na území Prahy 13, pro které je předškolní

    vzdělávání přednostní (do 31.8.2019) dosáhne nejméně třetího roku věku,

    seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší

4. Dvouleté dítě ve spádovém obvodu-

    dítě s místem trvalého pobytu na území Prahy 13, které dosáhne nejméně

    třetího roku věku do 31.12.2019. seřazené podle data narození od

    nejstaších po nejmladší.


V Praze dne 13.3.2019                                        Grombířová Růžena

                                                                              ředitelka MŠ