Přijímání dětí do MŠ MČ Praha 13


VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI SE PROSÍM ŘIĎTE "POKYNY

K ZÁPISU" V ZÁLOŽCE  " Žádost o přijetí do MŠ"  !!!


Jak přihlásit dítě do Mateřské školy pro školní rok 2020/2021


Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č.561/2001Sb.,

o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský

zákon) a vyhláškou MŠMT č.14/2005Sb., o předškolním vzdělávání,ve znění

pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče:

* Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let,

   nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku,který následuje

   po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní

   docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobněji v § 34a a 34b

   školského zákona).

* Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 13 je

   celé území mětské části,tzn., že všechny MŠ MČ Prahy 13 jsou "spádové".

   Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 13 má při přijímání přednost před

   dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 13.

* Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či

   více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku(žádost),předloží

   rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti,případně potvrzení o trvalém

   pobytu dítěte nebo občanský průkaz dítěte. U dítěte,které není občanem České

   republiky, doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu v MČ Praha 13 příslušným

   dokladem vydaným orgány České republiky.

* Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a

   dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí

   dítěte do mateřské školy.

* Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným

   pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se

   nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č.258/2000Sb.,

   o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí

   k povinnému předškolnímu vzdělávání.

* Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích.

* Mateřská škola zvěřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ

   pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením

   v MŠ, umístěním na webu školy apod.

Pokyny pro zápis

1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře(žádost) stažením z

    webu příslušné mateřské školy nebo z portálu www.skolyprahy13.cz, případně

    v listinné podobě na ÚMČ Praha 13 odbor školství nebo v kanceláři školy.

2. Dokumenty řádné vyplněné a podepsané, včetně originálu (ověřené kopie)

    lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do všech mateřských škol,

    o které má zájem, ve stanoveném termínu zápisu,tj. 12.05.2020 od 13.00-17.00.

    Pořadí vybraných mateřských škol je uvedeno na všech přihláškách stejně.

3. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

4. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží:

    * přidělené registrační číslo

    * informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům

    * tiskopis pro zpětvzetí žádosti

5. Termín zvěřejnění výsledku zápisu je 21.05.2020 od 12.00 hod. Na webu školy

    a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.

6. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 05.06.2020.