OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLY A JEJÍCH PODMÍNKÁCH


Vážení rodiče,

 na základě upřesněných zásad a hygienických doporučení  pro obnovu

provozu v mateřských školách budou naše mateřské školy otevřeny od 25.5.2020.

Pro tento školní rok bude provoz i v červenci.

Máte-li zájem o docházku Vašeho dítěte do MŠ, vyplňte přiložený formulář a

zašlete ho do 15.5. 2020 do Vaší MŠ.

Své rozhodnutí zasílejte do 15.5.2020 na email: ms_pastelka@seznam.cz

Platby:

květen - poměrná část  -125,- Kč

červen a červenec - standardní

Provoz školy je : 6.30 - 17.30 hod

Pokud zákonní zástupci dítě k docházce nepřihlásí, nebude v období do 31.8.2020

vyžadována žádná platba.

Rodiče berou na vědomí, že při pobytu dítěte v MŠ i přes dodržování zpřísněných hygie-

nických postupů nelze zcela zabránit bližšímu kontaktu mezi dětmi a z toho plynoucích rizik.

Prosím zvažte velmi zodpovědně docházku Vašeho dítěte do mateřské školy.

Vzhledem k tomu, že je situace pro nás všechny nová, žádáme Vás o prostudování

a zvážení níže uvedených podmínek vyhlášených MŠMT.


Před otevřením mateřské školy je nutné Vás informovat o nově nastavených podmínkách:

- aktivity budou zejména soustředěny ven do areálu MŠ, kde se budou skupinky dětí

  intervalově střídat u činnosti

- vzhledem k tomu, že v MŠ není omezen počet dětí, pak bude velmi obtížné udržet oddělený

  prostor pro jednotlivé skupiny

- pro pobyt venku a v prostorách školy děti a ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky,

  ochranné štíty ani rukavice

- toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými

  ručníky pro bezpečné osušení rukou

- je doporučeno větrání po dobu pěti minut 1x za hodinu

- bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí

   a to několikrát denně (např. kliky dveří,spínače světla)

- v prostorách školy bude umístěna k dispozici dezinfekce pro rodiče, které přivádí své dítě

  do MŠ

- rodič dbá na to,aby co nejrychleji opustil budovu školy a dodržoval hygienické zásady

- rodič do MŠ vstupuje vždy s rouškou !


Jak bude MŠ postupovat, pokud dítě vykazuje známky příznaků COVID-19


- při předávání dítěte zákonným zástupcem učitelka kontroluje zdravotní stav dítěte

- má-li podezření na COVID-19, neprodleně tuto skutečnost rodiči sdělí a ten své dítě odvede

- má-li dítě alergii, pak je nutné mít potvrzení od lékaře, pokud tato skutečnost není zanesena

  do evidenčního listu. Rýma je brána jako jedna ze známek COVID-19!

- bude-li dítě vykazovat známky nemoci v průběhu dne, bude umístěno do samostatné

  místnosti,učitel nebo ředitelka školy neprodleně kontaktuje zákonné zástupce s ohledem

  na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

  Ostatní děti jsou umístěny do jiné místnosti nebo je výuka změněna na pobyt venku s

  povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

- mateřská školy může měřit teplotu dítěti bezkontaktním teploměrem určenému k měření

  tělesné teploty.

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže

nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domác-

nosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové

skupiny a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.


Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, které je možno

podepsat před vstupem do školy:

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ a písemné čestné

  prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.horečka,kašel,

  dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy

umožněn.


Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami

2. chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)

    s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou

    léčbou, např. hypertenze

4. Porucha imunitního systému, např.

    a) při imunosupresivní léčbě (steroidy,HIV apod)

    b) při protinádorové léčbě

    c) při transplantaci solidních orgánů nebo kostní dřeně

5. těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

6. farmakologický léčený diabetes mellitus

7. chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu

    funkce ledvin (dialýza)

8. onemocnění jater (primární nebo sekundární)


FORMULÁŘ:

Jméno a příjmení dítěte:

Dítě bude docházet do mateřské školy v období (ANO/NE):

květen         ANO/NE

červen         ANO/NE

červenec      ANO/NE   (provoz bude v naší MŠ celý měsíc)