KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA PRO

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Ředitelka Mateřské školy Pastelka stanovila následující kritéria, podle nichž

bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b)

zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při shodném součtu

bodového ohodnocení více dětmi má přednost dříve narozené dítě, pokud dojde i

ke shodě věkové, bude provedeno losování. Losování provede ředitelka školy za

přítomnosti dalšího pedagogického pracovníka školy a zástupce zřizovatele.

Pro školní rok 2023/2024 budeme mít cca 27 volných míst k přijetí.

KRITÉRIA:

1. Povinné předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu-

    dítě s místem trvalého pobytu na území Prahy 13, pro které je předškolní

    vzdělávání povinné (nejpozději 31.8.2023) dosáhne pátého roku věku.

2. Přednostní předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu-

   dítě s místem trvalého pobytu na území Prahy 13, pro které je předškolní

    vzdělávání přednostní (do 31.8.2023) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku,

    seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší

3. Přednostní předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu-

    dítě s místem trvalého pobytu na území Prahy 13, pro které je předškolní

    vzdělávání přednostní (do 31.8.2023) dosáhne nejméně třetího roku věku,

    seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší

4. Dvouleté dítě ve spádovém obvodu-

    dítě s místem trvalého pobytu na území Prahy 13, které dosáhne nejméně

    třetího roku věku do 31.12.2023. seřazené podle data narození od

    nejstaších po nejmladší.

 

V Praze dne9.3.2023                                      Grombířová Růžena

                                                                              ředitelka MŠ